• Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení.

Provozovatelem internetových stránek www.wsp-italy.cz je ACACIA Srl Group - SWIC Italy, Localitа Pezzagrande - Z.I., 84025 Eboli (SA) - Italy. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštívící tyto stránky (dále jen "Uživatelé").

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití.

Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Zadáním Vašich osobních údajů při registraci uživatele na serveru www.wsp-italy.cz , www.wsp-italy.sk dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Vaše data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci přímo s Vámi a případně k zasílání nových informací z naší nabídky a služeb. Naše firma neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám vyjma Vámi zvolené spediční společnosti, která Vám bude objednané zboží dodávat.

Rozhodnete-li se zpracování a uložení osobních údajů odmítnout, máte možnost realizovat objednávku prostřednictvím telefonu +420 602 353 072, Vaše údaje budou použity jednorázově jen pro uspokojení konkrétní objednávky a nebudou archivovány.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy.

Jak si vybrat zboží. Zboží si můžete vybrat buď prohlížením "katalogu" (v levé části e-shopu) VÝBĚREM ZNAČKY VOZU a DÁLE VELIKOSTÍ DISKU S ŠÍŘKOU a u OBRÁZKŮ DISKU DÁLE STŘEDOVOU DÍRU a BARVU DISKU. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího emailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

IV. Cena a platba.

Ceny uvedené na webových stránkách jsou maloobchodní (jsou včetně DPH s ORIGINÁLNÍM logem bez šroubů a matic). Ty jsou použitelné ze stavajících original disků. Pokud si přejete dodat i šrouby nebo matice napište to prosím do objednávky. Šrouby nebo matice jsou účtovány za 35 Kč s DPH za kus . Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VI. - Podmínky dodání zboží. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

V. Dodací lhůta.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet pracovním dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku III. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí přepravní službou IN TIME, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. V případě, že prodávající nedodá zboží d 10 pracovních dnů od ukončení termínu dodání, může kupující bez dalších ujednání objednávku stornovat.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu vč. pečetí na zboží či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VI. Záruka a servis (postup u možné reklamace)

1. Vyfotit čarový kód na disku

2. Vyfotit QC STICKER

3. Vyfotit vadu.

Zaslat fotky s viditelnou výrobní vadou a popisem reklamace a čitelnou kopií daňového dokladu nebo faktury na email adresu, nebo poštovné adresu firmy.

Záruka na dodávané zboží je 36 měsíců a plyne od datumu vystavení faktury.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.

Místa, kde lze uplatnit reklamaci osobně v provozovně společnosti Pneucentrum Janda, Nad Porubkou 2340, Ostrava–Poruba (průmyslová zóna). K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství.

4. Dle novely zákona o ochraně spotřebitele Vás tímto informujeme o možnosti řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, online. Případnou reklamaci / stížnost můžete řešit na platformě webgate.ec.europa.eu. Jako spotřebitel nás můžete kontaktovat na emailu info@pneu-janda.cz.

VII. Odstoupení od smlouvy.

Před použitím disky vyzkoušejte aplikovat samostatně bez pneumatik. Po obutí pneumatik již nelze disky vrátit!

Kupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 53odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e–mailem: info@wsp-italy.cz na adresu Pneucentrum Janda, Nad Porubkou 2340, 708 00 Ostrava–Poruba s uvedením čísla objednávky a faktury. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla společnosti. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). Bližší informace na tel.+420 602353072. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10 % z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a aplikace pneumatik v původním obalu.

Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstup od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro ke zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího kde budou odečteny náklady na dopravu, poštovné a balné. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo zboží zpět nepřijmout . Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; . Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nakupuje toto zboží na IČO), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky.

Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.
Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu: 5 let. Takto archivovaná smlouva není přístupná.

Nabídka Služeb

K námi nabízeným diskům nabízíme možnost všech pneuservisních služeb na naší adrese.

DÁLE NABÍZÍME :

  • Celoroční uskladnění pneumatik - Máte problém, kam s přezutými pneumatikami? Neváhejte využít naší nabídky uskladnění vašich pneumatik při sezóním přezouvání vozů. 
  • Opravy a renovace hliníkových kol včetně lakování, svařování, pískování a komaxitování.
  • Likvidace starých pneu.
  • Obování specialních nizkoprofilových a RFT pneu.

CENÍK Wheels WSP Czech s.r.o.

        

CENÍK PNEUSERVIS Wheels WSP Czech s.r.o.
   
OSOBNÍ R13-R14-R15 100 Kč
OSOBNÍ R16-R17-R18 100 Kč
OSOBNÍ R19-R20-R21 110 Kč
OFF ROAD 110 Kč

DODÁVKA

DODÁVKA  MAXI VENKOVNÍ PŘEZOUVÁNÍ

200 Kč

250 Kč

VÝMĚNA CELYCH KOL ZA KOLA BEZ VYVÁŽENÍ DEMONTÁŽ MONT. Z VOZU NA VŮZ-DOHUŠTĚNÍ-ŔUČNÍ DOTAŽENÍ MOMENTOVÝM KLÍČEM (naložení vyložení kol  z vozu)

500Kč

DEMONTÁŽ Z DISKU  
   
OSOBNÍ PLECH 25 Kč
OSOBNÍ ALU DISKY R15-R16-R17-R18 50 Kč
OSOBNÍ ALU DISKY R19-R20-R21 60 Kč
OFF ROAD 60 Kč
DODÁVKA 60 Kč
RUN FLAT 80 Kč
   
MONTÁŽ PNEU NA DISK  
   
OSOBNÍ PLECH 25 Kč
OSOBNÍ ALU R15-R16-R17-R18 50 Kč
ALU DISKY R19-R20-R21 60 Kč
OFF ROAD 60 Kč
DODÁVKA

60 Kč

RUN FLAT (dojezdové pneu) 80 Kč
(PNEU KOUPENÉ JINDE)  MONTÁŽ  BEZ SLEVY 100 Kč
   
VYVÁŽENÍ KOLA  
   
OSOBNÍ PLECH 35 Kč
ALU DISKY R15-R16-R17-R18 40 Kč
ALU DISKY R19-R20-R21 50 Kč
OFF ROAD 50 Kč
DODÁVKA 65 Kč
(PNEU KOUPENÉ JINDE) VYVÁŽENÍ BEZ SLEVY 100 Kč
   
K VYVÁŽENÍ KOLA JE NUTNO PŘIPOČÍTAT ZÁVAŽÍ, DLE TYPU A NEVYVÁŽENOSTI  
   
OPRAVY PNEU  
   
BEZDUŠOVÁ PNEU - LEPENÍ ZVENKU 200 Kč
LEPENÍ DUŠE 50 Kč
PODLEPENÍ  DISKU 100 Kč
BEDUŠOVÁ PNEU HŘÍBEK ZEVNITŘ 150 Kč
   
MYTÍ DISKU OD HRUBÝCH NEČISTOT:  50 Kč
   
   
LIKVIDACE PNEU ZDARMA
   
USKLADNĚNÍ PNEUMATIK  
   
R13-R14-R15-R16 SEZÓNA PŮL ROKU 600 Kč
R17-R18-R19         SEZONA PŮL ROKU 700 Kč
R20 - R22 + VIP USKLADNĚNÍ (VČETNĚ MYTÍ A IMPREGNACE) 800 Kč